» Racemap

Singha Songkran Chiang Mai Night Run 2018

Chiangmai Thailand • April 13, 2018 • 31 Starter

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว "เทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2561" ของจังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อเป็นกิจกรรม สนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล 3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการวิ่งเพื่อสุขภาพ 4. เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ให้กับจังหวัดและสร้างกิจกรรมการแข่งขันวิ่งประเพณี สืบไป 5. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่ และ สนับสนุนกิจกรรมดับไฟป่า ของอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย

Join the live tracking. Get the Racemap » App